CE-212

 

CE-212  
    
  随着科技的进步,音响方面的产品越来越多(如功放、调音台、激励器、压限器、均衡器、分频器等),如果这些产品组合在一起就要安装很多的插座,这就给用户带来不方便,同时为了得到更简洁可靠的电源,西特尔公司设计出SR-328和CE-212 时序器,设有八个或十二个输出插座,可将八个或十二个产品接入时序器,使这些组合依次开启  


 

 

正常输出电压 

AC 220V, 501Hz

 

正常输出电流

30A

 

可控制电源插座

12 

 

每路可延时操作时间

19 

 

电源

220V/110V

 

(代锁匙控制电源)

 

 

正常信号输出电流

20A

 

包装尺寸

53.1X37.4X15cm

 

重量

8kg/6kg